More ideas from Aryanti
Gong Yoo is the Ideal Homebody Boyfriend in 'Elle Korea' | Koogle TV

Elle Korea wants Busan Bound’s Gong Yoo to be its readers boyfriend. He’s not quite the ideal boyfriend, though, as he lazes around the house for the magazine’s October pages, but…

Jung Joon Hyung của “Tiên Nữ Cử Tạ”: Ví dụ sống động cho câu “Phũ như người yêu cũ của bạn”! - Ảnh 2.

Jung Joon Hyung của “Tiên Nữ Cử Tạ”: Ví dụ sống động cho câu “Phũ như người yêu cũ của bạn”! - Ảnh 2.

Jung Joon Hyung của “Tiên Nữ Cử Tạ”: Ví dụ sống động cho câu “Phũ như người yêu cũ của bạn”! - Ảnh 23.

nice Jung Joon Hyung của “Tiên Nữ Cử Tạ”: Ví dụ sống động cho c.