Frans Saputra

Frans Saputra

PT.SOLO MARMER INDONESIA : Surakarta-Yogyakarta-Semarang-Denpasar Bali / BERPIKIR PRAKTIS!!!