Denie Saputra

Denie Saputra

Man Jadda Wa Jadda Luph Allah, Family, n My frenz...
Denie Saputra