Tumblr❤

16 Pins
 5y
Collection by
a woman's arm with red flowers on it and the words songbird sokodi above her
All my limbs can become trees
All my limbs can become trees
black and white photograph of woman playing the piano with multiple polaroid photos surrounding her
Jem and the Holograms
The Diary of a Rock Star // inspired by Jem and the Holograms
a hand holding a small plant in front of a pink and blue sky at sunset
Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.
a woman reaching up to birds on a wire with one hand and the other in the air
Artista australiana Peechaya Burroughs cria cenas minimalistas e lúdicas no Instagram - FTCMag
Digital Minipulation - Peechaya Burroughs
the stairs are red and there is no image on it to describe what this photo looks like
福美楽 fukumiraku
scavengedluxury: Roger Stevens building. Leeds, November 2015.