Fajar Pambudi

Fajar Pambudi

Obachan ga teitetta: "ten no michi ouki,tsubete o tsukasadoru otoko"