More ideas from Fitri

Ali, Perfume, App Store, Islam, Archive, Flowers, Feelings, Daisy, Blossoms, Margarita Flower, Muslim, Wings, Bloemen, Bellis Perennis, Fragrance, Flower, Daisies

Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.

Những gì của tôi, tôi cho bạn, bạn có thể mang đi. Nhưng tôi không cho, bạn không nên trách tôi, càng không thể cướp đi. Đối xử tốt với bạn thì bạn nên trân trọng, chứ không phải cảm thấy đấy là lẽ đương nhiên. Vậy mà có quá nhiều người lại không hiểu được đạo lý này.

Axel, Thank you the flowers. I really don’t need you to come to my house everyday, but I really appreciate it. XO, Joy.

Axel, Thank you the flowers. I really don’t need you to come to my house everyday, but I really appreciate it. XO, Joy.

I recently spoke with a really wise woman the other day. We talked about how to manifest what we want in our lives. IF we set out and believe we will accomplish something, as long as we truly belie…