ಶ್ರೀಧರ

ಶ್ರೀಧರ

2
Followers
5
Following
ಶ್ರೀಧರ
More ideas from ಶ್ರೀಧರ
I'm lost without you... Let me know you did love me before and we just are not meant to be. But to be honest I still love you more that you know, and I'm sorry about everything

I'm lost without you. I do love you a I still love you more that you know, and I'm sorry about everything idk whats right anymore do I stay do I go am I good for you for your life or am I your problem that doesn't go away I love you Sarah .

I'm sorry for everything. I feel deeply bad. I never wanted to hurt you. I hope that you can forgive me and still continue being friends. I hope that we can still exchange letters and stuff. I'll be at peace with myself and the world around me.

ನನ್ನ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು

ನನ್ನ ನುಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತು

ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ, ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ, ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ನೋವಿನಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ.

Good morning Muffin Butt. I love you Baby.

I hope you slept well! I'm up and trying to decide on what to do this morning. gym, walk, drive, work, come and find you. I am still really ticked but love you and wanted to say good morning.

Pictures Images, Life Quotes, Blood, Live Life, Quotes On Life, Quote Life, Real Life Quotes, Life Lesson Quotes

13-09-2015

13-09-2015

Good Morning Have Peace Today

Good Morning Have Peace Today morning good morning morning quotes good morning quotes morning quote morning affirmations good morning quote positive good morning quotes inspirational good morning quotes

Modified Bird Dog

6 Core Exercises to Make You a Stronger, Faster Runner - Life by DailyBurn