Radhiyatil Khaira

Radhiyatil Khaira

“Ya Allah, berilah aku cinta-Mu dan cinta mereka yang mencintai-Mu, dan cinta yang membuatku mendekati-Mu, dan buatlah cinta-Mu lebih aku cintai daripada air ya