Yogo Anumerta

Yogo Anumerta

Poem write, Sastra University