Yogo Anumerta

Yogo Anumerta

sajakmati.net
Poem write, Sastra University
Yogo Anumerta