Rina Indriani
More ideas from Rina

[TRANS] Dòng chữ trong poster của Jin "만약 시간을 되돌릴 수 있다면 그 여름의 바다로 돌아가고 싶어" - "Nếu tôi có thể quay ngược thời gian trở lại, tôi muốn quay lại đại dương vào mùa hạ năm ấy" - "If I could turn back time, I would go back to the sea on that summer day"

#EXO #KOKOBOP  #THEWAR #XIUMIN 07.15.17

Xiumin - 170715 ‘The War’ teaser image Credit: Official EXO weibo. EXO EXO M Lay 170715 exo im exo m im xiumin im official update weibo update p:official p:teaser the war comeback teaser image comeback:Life comeback:War