می گفت این چادر چیه سرت کردی؟ مال مردم 14 قرن پیشه دیگه دموده شده بندازش دور! گفتم: 14 بیشتر یا 16؟ تعجب کرد! گفت معلومه 16 بزرگتره بهش گفتم : تو مثل 16 قرن پیش با برهنگی و مثل دوران جاهلی میای بیرون خوبه و دموده نیست، اما من مثل مردم مسلمان 14 قرن پیش میام بیرون دموده است؟؟؟ قرآن می فرماید: أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُون‏(سوره مائده آیه 50) آیا باز تقاضای تجدید حکم زمان جاهلیت را دارند؟ و کدام حکم از احکام خدا برای اهل یقین…

می گفت این چادر چیه سرت کردی؟ مال مردم 14 قرن پیشه دیگه دموده شده بندازش دور! گفتم: 14 بیشتر یا 16؟ تعجب کرد! گفت معلومه 16 بزرگتره بهش گفتم : تو مثل 16 قرن پیش با برهنگی و مثل دوران جاهلی میای بیرون خوبه و دموده نیست، اما من مثل مردم مسلمان 14 قرن پیش میام بیرون دموده است؟؟؟ قرآن می فرماید: أَ فَحُکْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُون‏(سوره مائده آیه 50) آیا باز تقاضای تجدید حکم زمان جاهلیت را دارند؟ و کدام حکم از احکام خدا برای اهل یقین…

ازکودکی... یادم می آید از کودکی پدرم به من میگفت:تو دختری،جواهری_و جواهر ارزشمندی مثل تورا دست هرکسی نمیگذارندو نشان هرکسی نمیدهند...یادگرفتم چگونه رفتار کنم تا ارزشمند بمانم. یادم می آید 9 ساله که بودم در روز جشن تکلیفم مادرم یک چادر و جانماز به من هدیه داد...آن روز،خداوند مرا به درگاه خویش دعوت کرد..از آن روز من ارزشمندتر بودم!از آن روز من گوهری بودم در صدف...!باچادر،فقط دوبال کم داشتم تا به سوی آسمان پروازکنم.با اولین نماز سبک شده بودم تازه فهمیدم زندگی چیست و برای چه متولد شده ام.هنوز…

Musa AKKAYA, Has Olan Tesettür Yol var güzel olan, Yol var güzele götüren.

نگاه تو مرا بی نیاز می سازد

نگاه تو مرا بی نیاز می سازد

نادرابراهیمی درکتاب "یک عاشقانه آرام " میگوید :  قلب" مهمانخانه نیست که آدمها بیایند ،.. دو سه ساعت یا دوسه روز درآن بمانند و بعد بروند.... "قلب" لانه ی گنجشک نیست که دربهار ساخته شود ودر پاییز باد آن را با خودش ببرد،... "قلب" راستش نمیدانم چیست... امااین را میدانم که فقط جای آدمهای خیلی خوب است،.... "قلب " چاه دلخوری نیست که به وقت بدخلقی ، سنگریزه ای بیندازی تا صدای افتادنش را بشنوی..! "قلب" آیینه ای ست که باهر شکستن، چندتکه میشود و یکپارچگی اش از هم می پاشد... "قلب"…

نادرابراهیمی درکتاب "یک عاشقانه آرام " میگوید : قلب" مهمانخانه نیست که آدمها بیایند ،.. دو سه ساعت یا دوسه روز درآن بمانند و بعد بروند.... "قلب" لانه ی گنجشک نیست که دربهار ساخته شود ودر پاییز باد آن را با خودش ببرد،... "قلب" راستش نمیدانم چیست... امااین را میدانم که فقط جای آدمهای خیلی خوب است،.... "قلب " چاه دلخوری نیست که به وقت بدخلقی ، سنگریزه ای بیندازی تا صدای افتادنش را بشنوی..! "قلب" آیینه ای ست که باهر شکستن، چندتکه میشود و یکپارچگی اش از هم می پاشد... "قلب"…

ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺯ امام موسی صدر ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ایشان گفت: ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ الیزابت ﺩﺳﺖﺑﺪﻫﯽ ؟ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ هستند ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﻨﺪ . ایشان گفت: ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ : ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻮ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ،ﯾﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ امام موسی صدر ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ،ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ…

ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺍﺯ امام موسی صدر ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻥ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ایشان گفت: ﺁﯾﺎ ﺗﻮ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ الیزابت ﺩﺳﺖﺑﺪﻫﯽ ؟ ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ : ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ، ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩ هستند ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻫﻨﺪ . ایشان گفت: ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﻨﺪ . ﻣﺮﺩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﮐﺮﺩ : ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﻮ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ،ﯾﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ امام موسی صدر ﺗﺒﺴﻤﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ،ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺖ…

❣ °•○من مذهبیم بہ چادرت حساسم○•° °•○عمرے بہ حجاب ناب تو مینازم○•°  °•○با غیرتم اما نہ بہ ایڹ معنا ڪہ○•° °•○میخوام بہ دور تو زره بندازم○•°  °•○خود عاقلی و بوے خدا را دارے○•° °•○پس با تو یہ ڪاخ ابدے میسازم○•° ❣

❣ °•○من مذهبیم بہ چادرت حساسم○•° °•○عمرے بہ حجاب ناب تو مینازم○•° °•○با غیرتم اما نہ بہ ایڹ معنا ڪہ○•° °•○میخوام بہ دور تو زره بندازم○•° °•○خود عاقلی و بوے خدا را دارے○•° °•○پس با تو یہ ڪاخ ابدے میسازم○•° ❣

مـاهِ خدا ،"رمـضان" در راه است .. چـادر .. گـرما .. روزه .. تشـنـگی .. و .. من نمـیدانم "ملائــک" چـطور میـخواهند حـساب کنـند ؛ ثـوابِِ چـادری هـای رمـضانِ تیرمـاه را !

مـاهِ خدا ،"رمـضان" در راه است .. چـادر .. گـرما .. روزه .. تشـنـگی .. و .. من نمـیدانم "ملائــک" چـطور میـخواهند حـساب کنـند ؛ ثـوابِِ چـادری هـای رمـضانِ تیرمـاه را !

✍گزیده اے ازبیاناتــ مقام معظم رهبرے درباره حجابــ و عفاف: مساله ✨ حجابــ ✨ یڪ مساله ی ارزشے استــ. مساله ے حجابــ ،مساله ایے استــ ڪه اگرچه مقدمه یی استــ برای چیزهای بالاتر ،اما خود یڪ مسئله ی ارزشی استــ ماکه روی حجاب انقدر مقدمیم ،به خاطراین استــ ڪه حفظ حجابــ به زن کمک میکند تابتواند به آن رتبه ے معنوے عالے خود برسد ودچار آن لغزشگاه هاے بسیار لغزنده اے که سر راهش قرار داده اند، نشود. چادر بهترین نوع حجابــ استــ، یڪ نشانه ملے استــ هیچ اشکالے هم ندارد ...

✍گزیده اے ازبیاناتــ مقام معظم رهبرے درباره حجابــ و عفاف: مساله ✨ حجابــ ✨ یڪ مساله ی ارزشے استــ. مساله ے حجابــ ،مساله ایے استــ ڪه اگرچه مقدمه یی استــ برای چیزهای بالاتر ،اما خود یڪ مسئله ی ارزشی استــ ماکه روی حجاب انقدر مقدمیم ،به خاطراین استــ ڪه حفظ حجابــ به زن کمک میکند تابتواند به آن رتبه ے معنوے عالے خود برسد ودچار آن لغزشگاه هاے بسیار لغزنده اے که سر راهش قرار داده اند، نشود. چادر بهترین نوع حجابــ استــ، یڪ نشانه ملے استــ هیچ اشکالے هم ندارد ...

ﺩﺭﺩ ﺩﻝ: ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺧﻮﺑﻢ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﻮﻧﻢ ﺑﺪﯼ ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ ! ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﻃﻮﺭﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻨﻢ ﮐﻨﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﻢ ﮐﻨﯽ ، ﺟﻠﻮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻗﺼﻮﻧﯿﻢ ، ﺑﻐﻞ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻗﺮﺍﺭﻡ ﺑﺪﯼ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩ ﻧﺒﺮ ، ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﯿﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ، ﭘﻮﺷﺶ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ، ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﯾﺎﺩ ﺑﺪﻩ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻋﻔﺘﯽ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺪﻥ ﺯﯾﺎﺩﻥ ،ﺗﻮ ... ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺷﺪﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﺪﻩ ...ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ

Veil Dress term and cover the head or face of the woman, his importance in some people, especially religious ones, as are some women wearing it to perform and respect

Pinterest
Search