Yuda Sugiharta

Yuda Sugiharta

"if you fail to plan you are planning to fail"
Yuda Sugiharta