Cute Immortals

藍采和 - Lán Cǎi Hé

藍采和 - Lán Cǎi Hé

何仙姑 - Hé Xiān Gū

何仙姑 - Hé Xiān Gū

觀音菩薩 - Guānyīn púsà

觀音菩薩 - Guānyīn púsà

彌勒佛 - Mi le Fo

彌勒佛 - Mi le Fo

太上老君 - Tài Shàng Lǎo Jun

太上老君 - Tài Shàng Lǎo Jun

孔子 - Kǒng Zi

孔子 - Kǒng Zi

關公 - Kwan Gong

關公 - Kwan Gong

韓湘子 - Hán Xiāng Zi

韓湘子 - Hán Xiāng Zi

呂洞賓 - Lü Dongbin

呂洞賓 - Lü Dongbin

濟公 - Ji gong

濟公 - Ji gong

Pinterest
Cari