hasband

Collection by Wikanda Ab-dulloh • Last updated 1 day ago

137 
Pins

♚ 𝐑𝐞𝐝 𝐤𝐢𝐧𝐠 ♚ on Twitter

“ทั้งรอยยิ้มทั้งดวงตา จะไปไหนจากเธอได้คะ 😭😭😭♥️ #WayV_BeyondLIVE #WayV_TEN_BeyondTheVision #TEN #李永钦 #텐 #TENChittaphon #เตนล์”

jaehyun #jungyoonoh #jungjaehyun #nct #nct127 #nctu #casper #jeffrey #woojae #peaches #kpop

jaehyun #jungyoonoh #jungjaehyun #nct #nct127 #nctu #casper #jeffrey #woojae #peaches #kpop

0:33
Handsome Korean ActorsKpop EntertainmentCha Eunwoo Astro

Cha Eun Woo ASTRO

Doyoung wallpaper

Lockscreen |Eunwoo

T̢̟̥͙̙̪̠ͥ̈́͒ͮ͒a̯̩̦͙ͯp̛̗̟͔͚ͥ͗̓̔̎ͫi̶̲̪̮͒̄ͫ̀́̚w͕̪̲̪̣͒̈̎ͥͅả̠͉̂͒̈̎ͬ͝ ̞͙̫ͬ̈́ͤ͐ͥM̷͈̦̄̈͌̔ͮ͛̎ả̦̙͍͓̠̞̪̑̂̔z̧̝̫͂̈́i͚ͪ̆b͉̂ͮ̒ͤ̓̊͝u̯̮̫̖ͧ̓̈́ͨ͡k̤͈̼̘͉̊̍̈́̄̃o͍̒͐͛

call me by your name poster redesign - 그래픽 디자인, 디지털 아트

T̢̟̥͙̙̪̠ͥ̈́͒ͮ͒a̯̩̦͙ͯp̛̗̟͔͚ͥ͗̓̔̎ͫi̶̲̪̮͒̄ͫ̀́̚w͕̪̲̪̣͒̈̎ͥͅả̠͉̂͒̈̎ͬ͝ ̞͙̫ͬ̈́ͤ͐ͥM̷͈̦̄̈͌̔ͮ͛̎ả̦̙͍͓̠̞̪̑̂̔z̧̝̫͂̈́i͚ͪ̆b͉̂ͮ̒ͤ̓̊͝u̯̮̫̖ͧ̓̈́ͨ͡k̤͈̼̘͉̊̍̈́̄̃o͍̒͐͛

jaehyun wallpaper💚

Jaehyun Lockscreen

Jaehyun aestetic

@yulin70

Jaehyun aestetic

@vicensia.priska